3D Printing Prototype

SLA-ABS-botton-with-painting-

SLA-ABS botton with painting

SLA-ABS-part-natural-color

SLA-ABS part natural color

SLA-ABS-part-with-painting

SLA-ABS part with painting

SLA-ABS-whistle-natural-color

SLA-ABS whistle natural color

SLS-ABS-flowerpot-with-paint

SLS-ABS flowerpot with paint

SLS-ABS-house-with-paint

SLS-ABS house with paint

SLS-ABS-socket-with-paint

SLS-ABS socket with paint

SLS-PC-translucent-house

SLS-PC translucent house

SLS-White-nylon-natural-color

SLS-White nylon natural color